SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Materská škola

Kontakt

Tel.: 047/4887207
E-mail: radosova.viera@centrum.sk (riaditeľka MŠ)


Na prelome 19. a 20. storočia, po zavedení Apponyiko školských zákonov, začala silná maďarizácia i na slovenských školách. Pomaďarčovali sa aj malé deti vo veku od 3 do 6 rokov na materských školách – ovodach. Takáto škola sa začala okolo roku 1910 stavať „pre účely štátnej materskej školy - stala útulná, štátom podporovaná obecná F.M.K.E. škola v Stredných Plachtinciach“. Budovu vystavila cirkev, ale podľa pozemkovej knihy bola majetkom F. M. K. E. a podľa približného odhadu v roku 1914. Škôlka mala pracovnú časť a hraciu, predizbu. V budove bol i byt pre učiteľku: 1 izba, kuchyňa, komora a predizba. Ku škôlke patrilo ihrisko a záhrada o výmere.

Z archívneho dokumentu sa dozvedáme, že škôlka - óvoda vznikla nadáciou Pála Dacso.

Prvou učiteľkou, podľa pamätníkov bola Filadelfiová a pomocníčkou Zuzana Lenhartová, miestna obyvateľka ovládajúca hovorovú maďarčinu. Doloženou učiteľkou bola Paulinyi Gizela, ktorá úradnú prísahu zložila 13.6.1914 a začiatok služby bol stanovený od 15.júna 1914. Koľko detí navštevovalo škôlku sa zistiť nepodarilo.

V roku 1918 už nebola, nakoľko budova bola využívaná ako četnícka stanica. Prešlo 30 rokov, keď po 2. svetovej vojne v školskom roku 1946/47 bola obnovená činnosť materskej školy ako „Štátna detská opatrovňa v Stredných Plachtinciach“. jej umiestnenie bola „výmerom Povereníctva pre poľnohospodárstvo o pozemkovú reformu“ doporučené v konfiškáte Kataríny Gellenyi - Bendov kaštieľ, podľa rozhodnutia niektorých miestnych činiteľov sa delila o miestnosti s Alojzom Zapletalom.

Detská opatrovňa dostala dve miestnosti - herňu, pracovňu a chodbu. Dvor nebol žiaden a deti sa hrávali pri blízkom potoku. Prevádzka začína ráno od 8:00 hod. do 11 :00 hod. Na obed deti odchádzali domov a po obede sa znovu vracali. Obyčajne hranie trvalo od 13:00 hod. do 15:00 hod.

Zariadenie veľmi skromné 1 tabuľa, 1 skriňa, 4 stolíky a potrebný počet malých stoličiek. Hračky neboli skoro žiadne. Opatrovňu navštevovalo 16 až 20 detí. Prvou učiteľkou a poverenou riaditeľkou bola Darina Camborová – Huťovó, pestúnkou Mária Andoková - Cibuľová a Zuzana Horniaková - Ferová.

V lete 1947 Zapletalovci, so súhlasom predsedu MNV dostali do užívania celý kaštieľ a opatrovňa bola dočasne premiestnená do „Relkinho domu“, ktorého majiteľom bol Michal Andok. Po roku „ťahočiek“ na okresnej úrovni, sa opatrovňa vracia do kaštieľa, ale do iných miestností, kde tiež bývala i poradňa pre deti a matky. Na tomto mieste už materská škola zostáva do roku 1964. Celá budova zostáva na účely ,na ktoré bola v minulosti postavená. Úpravami sa pretvára na zariadenie, v ktorom by deti mohli byť počas celého dňa. Dňa l. decembra 1964 začína prevádzka s celodennou starostlivosťou. Aby MŠ vyhovovala i po stránke hygienickej, bola v roku 1973 urobená generálna oprava celej budovy. Do zariadenia sa začleňujú i deti z Horných Plachtiniec, počet sa zvyšuje a po stránke kapacitnej už nepostačuje. Všetky deti sa umiestniť nemôžu. Aby JRD mohlo umiestniť deti svojich zamestnancov, 18.7.1980 preberajú MŠ pod svoju správu. Rozhodujú o tom, ktoré deti sa príjmu a zároveň financujú technický personál a niektoré náklady na prevádzku.

Poplatky za pobyt v MŠ sa stále len zvyšujú a keďže nezamestnané matky sú doma, materskú školu navštevuje stále menej žiakov a z tohto dôvodu jej od roku 1999 hrozilo zaniknutie. V súčasnom období OcÚ MŠ udržiava a financuje i pre budúce generácie.