SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Základná škola

Základná škola Stredné Plachtince je málotriedna - dvojtriedna.

Na málotriedne základné školy sú kladené rovnaké požiadavky spoločenských zmien ako na plnoorganizované školy a preto sa  zamestnanci týchto škôl snažia vzdelávať a vychovávať svojich žiakov rovnako kvalitne ako v plnoorganizovaných školách. Dôkazom ich snaženia sú aj výsledky našich žiakov.

Základnú školu v Stredných Plachtinciach navštevujú žiaci z obcí  Stredné,Dolné  a Horné Plachtince. Väčšina žiakov  našej školy sú žiaci rómskeho  pôvodu.  Aj keď títo žiaci pochádzajú  z málopodnetného rodinného prostredia, niektorí z nich patria k najlepším žiakom  školy a dosahujú veľmi dobré výsledky vo svojom ročníku.

Základná škola v Stredných Plachtniciach sa snaží zabezpečiť hladký prechod detí z predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie a pripraviť žiakov na samostatnú prácu i na prácu v skupine. Našim princípom je viesť žiakov k tvorivému mysleniu, kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a snažiť sa, aby každý žiak v škole zažil úspech.

Základná škola Stredné Plachtince poskytuje primárne vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu ostatného (štvrtého) ročníka primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie.

Kontakt

Základná škola Stredné Plachtince
Stredné Plachtince 33
991 24 Dolné Plachtince

E-mail: zs.strplachtince@post.sk
Telefón: +421911043897
Web: https://zsstredneplachtince.edupage.org


Evanjelická cirkev dbala o to, aby v každom cirkevnom zbore bola i cirkevná škola, podriadená miestnemu farárovi a miestnym cirkevníkom, úradu, školskej stolice a kurátorovi.

I na niektorých malých dedinách, bývali „chýrne školy“ na ktorých okrem „rektora“ učil i kantor - organista a pomocníci. K známym učiteľom sa chodili učiť mladíci z ďaleka. Ubytovaní bývali na škole alebo fare ako mendíci.

Zo zoznamu kantorov učiteľov je už isté že v roku 1648 škola už jestvovala. Ako prvý učiteľ je uvedený Juraj Crispi 1648 -1654. Po šesťročnom úradovaní v Stredných Plachtinciach odišiel na Hrachovo Rakovo v senioráte Malohontskom, pozdejšie sa stáva farárom v Červeňanoch.

Škola až do 7. júla 1945 bola: „Evanjelická augsburského vyznania ľudová škola v Stredných Plachtinciach“. Cirkev ju riadila a zároveň i po stránke finančnej zabezpečila a platila učiteľov - kantorov. Medzi povinnosti „rektorov - kantorov“ bolo pomáhať farárovi, zostaviť obežníky, hrať na orgáne a v neprítomnosti farára aj kázať. Platy učiteľov boli stanovené vokátorom, o ktorom sa pri každej voľbe nového učiteľa diskutovalo v snahe dať mu čo najmenej.

Pôvodná budova školy stála na mieste terajšej „vrchnej“ školy. Zo začiatku drevenica pokrytá šindľom, pozdejšie pokrytá šupkami zo slamy. Podľa niektorých údajov táto stavba bola postavená okolo roku 1648. Nevieme koľko tried mala, ale ak sa spomínajú „vyššie triedy“ pravdepodobne mala tried viac, alebo sa muselo vyučovať striedavo. V roku 1914 si cirkevný zbor postavil novú školu. Škola mala názov: Evanjelická jedno triedna ľudová škola s vyučovaným jazykom maďarským. Budova na ten čas vykonávajúca. Pred učebňou bola predsieň. Pod tou istou strechou trojizbový kantorský - učiteľský byt s hospodárskymi staviskami.

Škola po stránke organizačnej bola v tom čase jednotriedkou s veľkým počtom žiakov, od roku 1911 do roku 1935 sa počet žiakov pohyboval od 110 až do 155 žiakov najviac. Zo začiatku sa všetci žiaci vyučovali spolu pod velením správcu školy Júliusa Pappa, ktorý si disciplínu veľmi často zjednával „trstenicou“.

Cirkevníci žiadali orgány školský inšpektorát v Modrom Kameni o povolenie zriadiť druhú triedu. Až v roku 1929 sa však žiaci rozdelili do dvoch tried a vyučovalo sa striedavo. Žiaci 1. až 3. ročníka chodili do školy ráno od 8 do 12 hodiny, žiaci 4. až 8. ročníka po obede od 13 do 17 hodiny. Takéto vyučovanie nevyhovovalo žiakom, ale hlavne rodičom.

Stavba spodnej školy sa začala na jar 1934 lučenským staviteľom Sakalom. Dokončená bola na jeseň 1934, vyučovať sa v nej začalo 1. novembra 1934. Bola v ne učebňa s predsieňou a kabinetom, pre učiteľa dvojizbový byt s príslušenstvom. V škole sa kúrilo s pevným palivom a tak sa neskôr zaviedlo elektrické vykurovanie a vodovod. V rokoch 2003/2004 došlo k rozsiahlym úpravám, pristavili sa sociálne zariadenia, vykurovanie plynom, rozšírili sa priestory šatne.

Dňom 7. júla 1945 prestala jestvovať Evanjelická - augsburského vyznania ľudová škola v Stredných Plachtinciach a pod číslom 826/1945 školský inšpektorát v Modrom Kameni na jej miesto zriadil štátnu ľudovú školu Stredné Plachtince ako dvojtriedka. Od 1. februára 1949 začali žiaci 6. ročníka tunajšej školy navštevovať osemročnú strednú školu v Dolných Plachtinciach. Škola zostáva dvojtriedna. V roku 1986 klesá počet žiakov v Stredných Plachtinciach, kedy škola bola integrovaná do ZŠ Dolné Plachtince.

Od 1.9. 1990 sa žiaci zo Stredných a Horných Plachtiniec sa znovu vracajú „domov“. Učiteľkou a riaditeľkou školy sa stáva Ľubica Andoková. Zriaďuje sa i školská družina a vychovávateľom sa stáva Ján Andok. Svojou mimoškolskou činnosťou sa zapísali do povedomia len niektorý učitelia: Július Papp s nácvikom divadiel, ale hlavne zorganizoval založenie potravinového družstva. Ján Bibza nácvikom speváckych súborov i budovaním kultúrneho domu. Július Ďurinka pri zakladaní strojového družstva. Štefan Prochádzka - výstavbou futbalového ihriska a organizovaním futbalu. Manželia Petrovičovci nacvičovali divadelné hry so žiakmi, ale i s mládežou. Pavel Turčáni - rozhlasovým krúžkom Zornička, prípravu programu pre ZPOZ a nácvikom divadiel so žiakmi. Školy organizovali zbery starých surovín, lesných plodov, liečivých rastlín a skrášľovacie brigády. Organizovali rôzne súťaže, v prednese prózy a poézie, alebo i speve. Umiestňovali sa na popredných miestach. Bohaté boli družstevné styky v minulosti dopisovaním do Písku, Sovietskeho Zväzu a Maďarska. Dnes sú to už i návštevy v Galgagute .