SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Ochrana osobných údajov

Obec Stredné Plachtince 

Obec Stredné Plachtince zhromažďuje, spracúva a používa údaje v súlade s : 
Nariadením Európskeho parlamentu a rady ( EU) 2016679  z 27.04. 2016  ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov a  o voľnom pohybe takýchto údajov, a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečilo súhlas s takýmito právnymi predpismi. 
Zodpovedná osoba :  JUDr. Peter Ďurica dozerá na dodržiavanie ochrany osobných údajov a zákonnosti ich spracovania podľa ustanovení Zákona č. 18/2018 a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27.04. 2016  pod skráteným názvom GDPR.
Tel. kontakt : 0905 867 569
E mail: advokatdurica@gmail.com 

Adresa:      
 
Poverená osoba dozerá na dodržiavanie ochrany osobných údajov a zákonnosti ich spracovania podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27 apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov pod skrátením názvom GDPR. 
Prevádzkovateľa po splnení účelu spracovania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom , ktorý neodporuje zákonu  a ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú. 


Práva žiadateľa: 

  1. žiadateľa má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov;
  2. žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku – Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.