SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Významné osobnosti

Godra Samuel (25. 8.1807 Bohunice pri Pukanci - 4. 5. 1873 Stredné Plachtince) ako kaplán a farár pôsobil v Stredných Plachtinciach od roku 1841 do 22. mája 1870 kedy prepustil svoje miesto svojmu nástupcovi. Pochovaný je pri kostole.

Pántik Július, Doc. národný umelec (15. 1. 1922 Stredné Plachtince - 25. 8.2002 Bratislava). Od roku 1942 do roku 1992 herec SND Bratislava. Na javisku vytvoril vyše 130 hereckých postáv našich a svetových autorov. Do českých, ale hlavne slovenských hier vniesol črty národného charakteru, alebo ako často hovorieval „plachtinského“ a plachtinčania mu na odplatu hovorili „náš Ďusko“. Pre deti nezabudnuteľný ako ujo Jozef v 13 dielnom televíznom seriály Bambuľkine dobrodružstvá. Dňa 21.6.1997 starosta obce pán Ján Naď odovzdáva národnému umelcovi Júliusovi Pántikovi z príležitosti 75. výročia narodenia „Čestné občianstvo Stredné Plachtince“ s právom konať do vecí verejných ako každý iný občan.

Vajda Igor, Ing. DrSc – vedúci vedecký pracovník AV ČR Praha (20.10.1942) - celú mladosť prežil v Stredných Plachtinciach a aj teraz pravidelne, každé leto, túto obec navštevoval. V rokoch 1959 - 65 študoval na Fakulte technickej a jadrovej fyziky ČVUT Praha. Pracuje v Ústave teórie, informácií a automatizácie Akadémie vied ČR. Často prednáša na zahraničných vysokých školách. Napísal a vydal 4 odborné monografie, napísal viac ako 100 pôvodných prác v medzinárodných časopisoch. Je členom medzinárodných programových výborov.

Svák Ján, docent, JUDr, CSc (26.5. 1960 v Lučenci) až do skončenia gymnaziálnych štúdií žil v Stredných Plachtinciach. Od roku 1989 až do súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský učiteľ. Pôsobí aj ako generálny riaditeľ sekcie evidenčných činností na Ministerstve spravodlivosti SR. Je autorom a spoluautorom ôsmich monografií, desiatich učebníc a učebných textov a vyše 50 - tich odborných článkov. V roku 2002 bol vládou SR vymenovaný za člena súdnej rady SR. V roku 1997 mu bola udelená cena časopisu Právnik a v roku 2003 sa stal nominantom Ceny Karola Planka časopisu justičná revue. Do Stredných Plachtiniec sa vracia každý rok.

Ferianc Oskár, profesor, DrSc, RNDr, univerzitný profesor, nestor slovenskej ornitológie. Narodil sa 8.7. 1905 v Cerove. I keď nebol rodákom z Plachtiniec, ale sám píše: „...že mal po starom otcovi Ondrejovi Feriancovi aj domovskú príslušnosť a sám v roku 1923 - 1929 bol obyvateľom Stredných Plachtiniec.“ Výskum, ktorý robil aj v Stredných Plachtinciach zahrnul v syntetickej práci: „Stavovce Slovenska: Vtáky I. a II. diel, Slovenské ornitologické názvoslovie a kľúč, Slovenské názvoslovie vtákov, Chov kohútov“ a mnoho odborných článkov.

Szentpétery Imrich (Szentpéteri) - historik, vysokoškolský učiteľ, hlavne Budapešti. Narodil sa 23. 9.1878 v Stredných Plachtinciach, zomrel 14. 7. 1950 v Budapešti. Venoval sa archívnictvu, pomocným vedám historickým.

Bibza Ján (26.6.1911 Mošovce - 3.2.1982 Modra) učiteľ a kantor pôsobil v rokoch 1932- 1939 v Stredných Plachtinciach. Zavádzal nové formy do vyučovania, ale hlavne venoval sa nácviku spevokolu nielen v škole, ale i medzi mládežou. Zaslúžil sa o vybudovanie kultúrneho domu (opravou budovy Potravinného družstva 1936).

Mäsiar Ján ( 3. 10. 1939). Narodil sa a žije v Stredných Plachtinciach. Po skončení základnej školy pracoval na rôznych miestach v okrese. Od skončenia školy sa zaujímalo regionálnu históriu nielen obce, ale i okolitých obcí. Zároveň sa venoval ochrane a tvorbe životného prostredia. Sám tvoril, alebo bol spoluautorom niektorých náučných chodníkov. Pre obec vykonal najviac práce pri budovaní náučného chodníka Pohanský vrch, Hornoplachtinské lazy a v súčasnosti do Modrého Kameňa. V rámci obce označil najvýznamnejšie časti náučnými tabuľami a vytvoril Múzeum Samuela Godru. Činný je aj po stránke literárne. Z príležitosti jeho 60 - tych narodenín mu Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Stredné Plachtince udelili „Cenu obce Stredné Plachtince“ za jej zviditeľňovanie.