•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ

 03.11.2020

   Obec Stredné Plachtince č. 110, 991 24 Dolné Plachtince

tel./fax: 047/4830301, mob. 0918 389 863

e-mail: obec_str.plachtince@stonline.sk

Č.j.: 156/2020                                                                                               Stredné Plachtince, 29.10.2020

Obec Stredné Plachtince v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie miesta  riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy Stredné Plachtince č. 42

Kvalifikačné a iné predpoklady:

   . kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii

       pedagogického zamestnanca ( § 39 ods.3 písm.b) zákona č.138/2019 Z.z.)

   . najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ( § 3 ods.5 zákona č 596/2003 Z.z.)

   . splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou  

     atestáciou ( 39 ods. 3 písm. b) zákona č.138/2019 Z.z.)

   . bezúhonnosť ( § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.)

   . zdravotná spôsobilosť ( § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.)

   . ovládanie štátneho jazyka ( § 17 zákona č. 138/2019 Z.z.)

Iné kritéria a požiadavky:

    . znalosť príslušnej školskej legislatívy

    . riadiace a organizačné predpoklady

    . osobnostné a morálne predpoklady

Požadované doklady:

    . prihláška do výberového konania

    . overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

    . overený doklad o absolvovaní prvej atestácie

    . potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe

    . čestné prehlásenie o bezúhonnosti

    . písomný návrh koncepcie rozvoja školy ( rozsah 2 – 5 strán)

    . profesijný životopis

    . písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania   

      v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

      niektorých zákonov

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť na adresu : Obecný úrad, Stredné Plachtince č. 110, 991 24 Dolné Plachtince.

Obálku označte heslom: ,, Výberové konanie – MŠ, Stredné Plachtince č.42 NEOTVÁRAŤ“.

Uzávierka prijímania prihlášok: 16.11.2020, 15.00 hod.

Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky bude termín, čas a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred uskutočnením výberového konania.

                                                                                                 ....................................

                                                                                                   Štefan Benko, v.r.

                                                                                                   starosta obce

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu